Menu
Sebarozvoj
|
Miroslav Lichý
|
14/7/2023
Čo je wellbeing a ako z neho môže vaša firma vyťažiť
Wellbeing je kombináciou pocitov a stavov, ktoré vytvárajú akúsi celkovú harmóniu. Vo wellbeingu ide o nadšenie zo svojej práce.
Čo je wellbeing

Na Slovensku sa nám udomácňuje pojem wellbeing. Preklady ako „kvalita života“, „pohoda“, „blaho“, „pozitívny vývoj“ nie sú úplne najšťastnejšie, resp. neobsiahnu celú šírku významu.

Wellbeing je kombináciou pocitov a stavov, ktoré vytvárajú akúsi celkovú harmóniu.

Vo wellbeingu ide o nadšenie zo svojej práce (nie len z ekonomického profitu), z potreby nadväzovať a udržiavať si zdravé vzťahy a zachytáva aj potrebu stability vo vlastných financiách.

Do tohto balíčka pocitov nesmieme zabudnúť pridať úroveň a kvalitu nášho zdravia – mentálneho aj fyzického – obe dostali počas COVIDu zabrať. V neposlednom rade sem patrí aj pocit harmónie so sociálnym prostredím, v ktorom žijeme.

Aj keď je pojem wellbeing pre mnohých neznámy, jeho história siaha až 80 rokov späť.

Na základe dlhodobého výskumu bolo identifikovaných 5 štatisticky významných faktorov. Pozitívnou správou je, že všetky dokážeme do určitej miery ovplyvniť. Poďme sa na nich pozrieť.

  • Zmysluplnosť

Poslaním každého človeka je (alebo by aspoň malo byť) vytváranie hodnôt. Je jedno, či v osobnom alebo v pracovnom živote. Cieľom by mala byť zmysluplná práca s určitým cieľom.

  • Financie

Peniaze potrebuje každý, no rozdielne vnímame pocit finančnej stability. Stabilná ekonomická situácie v rodine aj v zamestnaní dotvára pocit pohody.

  • Vzťahy

Medziľudské vzťahy, či už na pracovisku alebo v rodine, sú mimoriadne dôležitou súčasťou wellbeingu. Kvalita vzťahov má preukázaný dosah aj na naše zdravie a celkovú životnú pohodu.

  • Zdravie

Pri téme zdravia ešte ostaneme, pretože tvorí neoddeliteľný faktor wellbeingu. Počas COVIDu vzrástol predovšetkým význam duševného zdravia. Netreba zabúdať ani na to fyzické– to môžeme ovplyvniť dobrou životosprávou a fyzickou aktivitou, či mentálnymi cvičeniami.

  • Spoločnosť

Empatia a pomoc druhým nás napĺňa zadosťučinením. Zapájanie sa do diania (v našom meste, či práci) nám pomáha viac sa socializovať a dosahovať spoločné (aj spoločenské) ciele.

Tieto jednotlivé faktory sú navzájom prepojené a navzájom sa ovplyvňujú.

Uvedieme si to na príklade. Ak máte chrípku s horúčkami, je ovplyvnené vaše zdravie. Zároveň tento stav ovplyvňuje vaše finančné pohodlie (menej peňazí z PN, výdavky na liečbu a pod.).  Medziľudské vzťahy (najmä na pracovisku) sú v čase choroby značne obmedzené. Váš stav vám znemožňuje sociálny kontakt a zároveň nemôžete vykonávať plnohodnotnú prácu v zamestnaní, či domácnosti.

Podľa prieskumu Gallup sa 2/3 ľudí darí byť úspešnými aspoň v jednej oblasti. Len 7% respondentov uviedlo, že sa im darí vo všetkých 5 faktoroch.

Už sme spomínali, že faktory sa navzájom ovplyvňujú. Ak sa vám začne mimoriadne dariť v jednej oblasti, má to vplyv aj na zvyšné 4 faktory.

Ľudia s vyšším wellbeingom sú zdravší, produktívnejší, odolnejší voči stresu a lepšie čelia výzvam. Ľahšie sa vysporiadajú so spoločenskými krízami (napríklad súčasnou pandémiou). Rýchlejšie sa vyrovnajú s nečakanými udalosťami, ochotnejšie pomáhajú a rôznymi spôsobmi prispievajú k rozvoju komunít, organizácií, aj spoločnosti.

Porozprávajme sa nezáväzne o wellbeingu vo vašej firme. Napíšte nám a zistite, ako môže pohoda vo firme ovplyvniť výsledky hospodárenia.

wellbeing

Prečo by ste sa o wellbeingu mali rozprávať vo firme?

Pohoda na pracovisku sa týka všetkých aspektov pracovného života, od kvality a bezpečnosti fyzického prostredia až po to, ako sa pracovníci cítia pri svojej práci. Cieľom opatrení pre pohodu na pracovisku je doplniť opatrenia BOZP, aby sa zabezpečilo, že pracovníci sú v bezpečí, zdraví, spokojní a zapojení do práce.

Pohoda pracovníkov je kľúčovým faktorom pri určovaní dlhodobej efektívnosti organizácie. Mnohé štúdie poukazujú na priamu súvislosť medzi úrovňou produktivity a celkovým zdravím a blahobytom pracovnej sily. Podniky čoraz viac uznávajú potrebu brať blaho svojich pracovníkov vážne.

Poprední zamestnávatelia si uvedomujú, že ich najväčším bohatstvom je pracovná sila. Nedostatočné uznanie a podpora pohody pracovníkov môže viesť k problémom na pracovisku, ako je stres, šikanovanie, konflikty, užívanie alkoholu a drog a poruchy duševného zdravia.

Riešenia, ako je vedenie, komunikácia a zameranie sa na vzdelávanie a rozvoj, sú nevyhnutné pre každého, kto je odhodlaný urobiť z pracoviska dôstojnejšie a uspokojivejšie miesto pre prácu.

Mnohé krajiny v zahraničí začínajú túto problematiku zakomponovávať aj do legislatívy a firmy prijímajú programy zamerané na špecifické zdravotné problémy na pracovisku ako doplnok k tradičným opatreniam v oblasti BOZP.

Najčítanejšie
Onboarding a adaptácia – stabilizácia a motivácia nových zamestnancov od prvého momentu
V dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom svete podnikania závisí úspech každej organizácie do veľkej miery od kvalitya efektivity jej zamestnancov.
Sebarozvoj
Čo je wellbeing a ako z neho môže vaša firma vyťažiť
Wellbeing je kombináciou pocitov a stavov, ktoré vytvárajú akúsi celkovú harmóniu. Vo wellbeingu ide o nadšenie zo svojej práce.
Zvažujete sabbatical? Toto by ste mali vedieť!
Ľudia si dlhú dovolenku berú z viacerých dôvodov – cestovanie, záľuby, výskum, dobrovoľnícke aktivity, alebo pracovné vyhorenie.
Náš tím
Odbornosť je základným pilierom, na ktorom stojí naša firma a taktiež tým, na čo sa naši partneri môžu stopercentne spoľahnúť. Odbornosť je tým, na čom si zakladáme a u našich konzultantov neustále rozvíjame.
Viac o Trigone