Search
Close this search box.

Slovník HR výrazov

ČASŤ

01

Personálny audit predstavuje účinnú a efektívnu formu zbierania cenných informácií o vašich zamestnancoch, ktoré následne efektívne využijete pri rozvoji vašich ľudských zdrojov a pri optimalizácii a štandardizácii procesov vo vašej spoločnosti.

Cieľom personálneho plánovania je zabezpečiť, aby ste mali k dispozícií v požadovanej kvalite a požadovanom počte ľudské zdroje nevyhnutné pre dosahovanie vašich cieľov a napĺňanie vízie spoločnosti.

Poradenstvo v personalistike je zamerané na hodnotenie a výber zamestnancov, ale aj na ich kariérny rozvoj. Dôležitá je aj preventívna poradenská starostlivosť zameraná na manažérov, kľúčových členov tímu a zamestnancov v náročných a rizikových pracoviskách.

Cieľom služby ako externý personálny manažér je pomôcť vám dočasne obsadiť pozíciu HR manažéra, prípadne pozície v personálnom manažmente vašej firmy, a to za účelom riešenia urgentnej personálnej situácie vo vašej spoločnosti.

Vaša značka, ako zamestnávateľa, čiže employer branding, je veľmi dôležitou hodnotou na trhu práce. Prostredníctvom nej sa identifikujete na trhu práce a vo svojom odbore. Tak ľahšie získavate nové talenty do svojich radov.

Efektívne riadenie a vedenie ľudí je cieľom každého HR manažéra. Existujú rôzne štýly vedenia ľudí v manažmente. Cieľom personálneho plánovania je stabilizovanie a budovanie tímu cez výber správnych ľudí, prípravu pracovných zmlúv, pod nastavenie odmeňovacieho systému, aby ste mohli kontinuálne rásť a napredovať.

Umožňujeme našim partnerom rásť tým, že identifikujeme a vyberáme nové talenty pri budovaní tímov. Na kľúčové pozície nachádzame špičkových ľudí, ktorí posúvajú ich podnikanie o skok dopredu. Niektorým pomôžu dosiahnuť významné míľniky.

Definovali ste presne, aké má zamestnanec kompetencie a zodpovednosti na svojej pozícií? Ak nemáte jasno v popise práce, ľudia si neplnia svoje činnosti alebo nemajú jasne definované právomoci, ľudia ani spoločnosť nenapreduje, vedenie tímu zlyháva.

Chcete ušetriť čas, energiu a náklady vášho personálneho oddelenia, ktoré vznikajú pri spracovaní ohlasov z verejných zdrojov, vykonávaní pohovorov, testovaní uchádzačov a overovaní referencií pri výbere kandidátov pre vašu spoločnosť? Externý recruiter slúži na to, aby dohliadol na priebeh výberového konania a zabezpečil personálne poradenstvo vašej spoločnosti.

Cieľom služby Interim management je dočasne obsadiť dôležitú pozíciu manažéra alebo riaditeľa, prípadne externého HR manažéra, za účelom riešenia problémov, urgentnej situácie vo vašej spoločnosti, formou interim manažéra. Interim manažéra si môžete najať na riešenie zmien, rozbeh nových projektov, strategických úloh alebo nepopulárnych krokov. Tento odborník má vysokú kvalifikáciu, celý rad pracovných skúseností a za sebou najrôznejšie projekty.

Executive search je špecializovaná poradenská služba na vysoko efektívnu identifikáciu, získavanie a priťahovanie najtalentovanejších obchodných lídrov, manažérov a odborníkov, ktorú zabezpečujeme v mene našich klientov. Kvalita vedúcich pracovníkov, manažérov a odborníkov v tíme je hlavnou zložkou úspechu.

Vypracujeme pre vás analýzu trhu práce a interného pracovného prostredia vo vzťahu k naplneniu požiadaviek a navýšeniu potenciálu vašej spoločnosti novými zamestnancami. Prieskum zahŕňa prehľad vašej konkurencie, platové hladiny na daných pozíciách, či zisťovanie názorov na vašu spoločnosť. Analýzu pripravíme personalizovane, s ohľadom na špecifiká vašej firmy.

Odmeňovanie zamestnancov patrí medzi citlivé nastavenia podľa pracovnej pozície a zamerania vašej činnosti. Nastavíme vám systém ohodnotenia zamestnancov na konkrétne modely, na konkrétne úrovne v rámci tímu.

Pomôžeme vám nastaviť model odmeňovania šitý na mieru vášmu tímu a porovnáme ho so situáciou na trhu. Okrem štandardného odmeňovania vám budeme nápomocní aj pri revízii a prehodnotení existujúcich benefitov.

Manažérske a odborné pracovné pozície si vyžadujú viac pozornosti pri výbere kandidátov. Na konkrétnych modelových situáciách, ktoré sú podobné, až totožné, s praxou, dokážeme lepšie odhaliť vlastnosti a kompetencie uchádzača. Pomôžeme vám tak s kvalifikovaným obsadením pozície.

Chcete sa posunúť vpred? Začnite u svojich zamestnancov. Vzdelávanie, cielene zamerané školenia, zabezpečia posun na všetkých úrovniach. Od komunikácie, po zmenu nastavenia a správania sa v tíme.

Špecializovaná forma školenia pre zamestnancov, kde rozvíjame ich schopnosti na konkrétnych modelových situáciách. Bežne ide o podobné, až totožné, prípady z praxe. Cez navodenie situácie, ktoré daná pozícia skutočne rieši. Preto je tento spôsob vzdelávania pre rozvoj veľmi efektívny.

Nechajte proces vyhľadania nových zamestnancov na profesionáloch. Recruitment si vyžaduje odbornosť a skĺbenie znalostí z viacerých disciplín, ako aj poznanie pracovného trhu, vzhľadom na rôzne odvetvia, ich interné praktiky a princípy fungovania.

Chcete ušetriť čas, energiu a náklady vášho personálneho oddelenia, ktoré vznikajú pri spracovaní ohlasov z verejných zdrojov, vykonávaní pohovorov, testovaní uchádzačov a overovaní referencií pri výbere kandidátov pre vašu spoločnosť? Externý recruiter slúži na to, aby dohliadol na priebeh výberového konania a zabezpečil personálne poradenstvo vašej spoločnosti.

V prvom rade potrebujeme mať jasnú predstavu o tom, koho potrebujete. Až následne sa môžeme pustiť do hľadania vhodných kandidátov, a preto najprv zistíme, aký profil kandidáta je pre vás ten najvhodnejší.

Na základe popisu pracovnej pozície a jej charakteru, vytvárame stratégiu (postup) hľadania vhodných kandidátov, s cieľom identifikovať najefektívnejšie cesty oslovenia vhodných kandidátov, ktoré následne realizujeme. Medzi najbežnejšie používané patria: kvalitná inzercia, využitie vlastných a externých databáz, sociálne siete, networking.

Na základe popisu pracovnej pozície a jej charakteru stanovíme proces výberu – určíme potrebné techniky, ktoré budú použité pri výbere. Vytvoríme sadu otázok pre hĺbkové interview a zhodnotíme nutnosť použitia doplnkových metód a zaradíme ich do celkovej aplikovanej koncepcie.

Vytvoríme pre každú pozíciu databázu a sadu otázok šité na mieru konkrétnemu klientovi a konkrétnej pozícii. Metodiky, ktoré využívame pri výberových pohovoroch:
·       BEI (Behavioral event interview),
·       RGI (Repertory gridinterview),
·       CBI (Competency based interview),
·       skúmanie osobnosti, motívov, návykov, vlastností, schopností a zručností,
·       skúmanie odbornosti a zisťovanie skúseností,
·       skúmanie kariérnej dráhy a smerovania, vyhodnocovanie kompatibility s požiadavkou a situáciou klienta.


Okrem týchto metód pri špecifických pozíciách využívame aj doplnkové techniky selekcie a to najmä:
·       overovanie referencií,
·       psycho diagnostika – osobnostné testy a dotazníky,
·       assessment centrum a testovanie cez modelové situácie na pohovoroch,
·       assessment centrum skúseností.

Vybudovanie tímu od základov je náročná úloha. Ako pri všetkých našich službách, aj pri tejto vytvárame riešenie na kľúč.

Personálna agentúra TRIGON Consulting s .r .o. sa zaoberá personálnym poradenstvom v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, a to najmä na manažérske, obchodnícke, marketingové a špecializované technické pozície. Chcete mať istotu získania toho najvhodnejšieho človeka odborným a profesionálnym výberom? Využite personálne poradenstvo našej personálnej agentúry.

Je investíciou do budúcnosti, pretože podporuje lojalitu a angažovanosť kľúčových zamestnancov a je nástrojom ako prilákať do spoločnosti nové talenty.

Prehľad opierajúci sa o naše znalosti trhu, naše interné dáta, doplnené o databázu relevantných externých zdrojov.

ČASŤ

02

Pracujeme na základe zadania klienta, s ktorým si detailne vykomunikujeme jeho požiadavky na človeka, ktorého potrebuje nájsť, aby sme mali istotu, že vieme koho máme hľadať, čo má vedieť a aký má byť.

Po právnej stránke je to zmluva o spolupráci.

Záleží od toho, či zamestnanci spĺňajúci požiadavky sú voľní na trhu práce, alebo ich treba hľadať iným spôsobom. Ak nie je problematické nájsť na trhu práce ľudí s požadovanou kvalifikáciou, tak je to 2 – 3 týždne. Pri vysoko špecializovaných pozíciách, kde je potrebné použiť Executive search, je táto doba 4 – 6 týždňov.

Potrebujeme vedieť koho máme hľadať, čiže prax, vzdelanie, znalosti, odbornosť, zručnosti, vlastnosti … a potrebujeme mať podpísanú zmluvu o spolupráci.

Cena za poradenské riešenie je závislá od obťažnosti procesu hľadania a výberu. Cena sa individuálne kalkuluje podľa toho, aké náročné je nájsť požadovaných ľudí a tiež aké metódy selekcie budú použité. Vyžiadajte si cenovú ponuku.

Základom je porozumenie klientovej požiadavky na hľadaného človeka. Hľadanie prebieha podľa potreby rôznymi spôsobmi, no medzi najčastejšie používané patrí inzerovanie pracovnej pozície, hľadanie v databázach a oslovovanie ľudí z databáz, ktorí spĺňajú požiadavky a executive search.

Ďalej prebieha selekcia nájdených uchádzačov, ktorej základom je hĺbkové osobnostné interview spojené s analýzou kariérnej dráhy a jazykových znalostí a je doplnené o kompetenčné interview. V prípade záujmu klienta na selekciu ďalej využívame získavanie a overovanie referencií, osobnostné testovanie a assessment centrum.

Keď prebehne celý tento proces predstavíme klientovi 2 – 4 najvhodnejších kandidátov, z ktorých si môže vybrať.

Executive search (ďalej len ES) je metóda vyhľadávania zamestnancov, ktorí nie sú voľne dostupní na trhu práce. Sú to hlavne top manažéri a špecialisti. Využíva sa vtedy, keď potrebujete obsadiť špecifickú pozíciu, avšak na inzerciu nemáte žiadnu odozvu.

ES je priame oslovovanie ľudí, ktorí sú zamestnaní a nehľadajú si prácu.

Záruka znamená v tomto prípade to, že ak sa nami odporučený kandidát neosvedčí ako vhodný a náš klient s ním rozviaže pracovný pomer alebo tento kandidát odíde sám, zrealizujeme nové hľadanie bez akýchkoľvek poplatkov.


Dĺžka záruky sa hýbe v rozmedzí od 3 do 6 mesiacov.

Marcela Mihalčeková

KLIENT PARTNER | HR CONSULTANT

Vnímaním ľudskej individuality a originality dokážem každého klienta pripraviť na osobný kariérny rast.