Menu
Tag
|
January 1, 2022
Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov je pre nás v spoločnosti TRIGON Consulting s.r.o. dôležitá a chceme byť transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov. Z tohto dôvodu máme definované jasné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov.Tieto zásady spracovania osobných údajov poskytujú rámec pre pochopenie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, ako to vyžaduje zákon, vrátane ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie (ďalej len „GDPR“). Osobné údaje budú kontrolované a spracované Prevádzkovateľom údajov v súlade s podmienkami týchto Zásad spracovania osobných údajov.Prevádzkovateľ
TRIGON Consulting s.r.o., so sídlom Majerská cesta 32, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 43932282, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 14201/S.Tieto zásady spracovania osobných údajov sa vzťahujú na (1) osoby, ktorým pomáhame s hľadaním zamestnania a príjemcom našich kariérnych služieb, (2) našich dočasne pridelených zamestnancov, ktorých dočasne prideľujeme na výkon práce k iným užívateľským zamestnávateľom (klientom) a dodávateľov (fyzické osoby), ktorých využívame k plneniu zadávaných zákaziek pre našich klientov, (3) používateľov webovej stránky www.trigon-consulting.sk (ďalej len „Stránka“), (4) zástupcov našich obchodných partnerov, klientov a dodávateľov, (5) osoby, ktorých osobné údaje využívame k našim marketingovým aktivitám a (6) osoby, ktoré nám odporúčajú osoby, potenciálnych kandidátov, ktorí majú záujem o sprostredkovanie zamestnania.Tieto zásady spracovania osobných údajov sa nevzťahujú na zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu priamo pre spoločnosť TRIGON Consulting s.r.o..Zásady spracovania osobných údajov opisuje typy osobných údajov alebo osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, ako používame informácie, ako spracovávame a ochraňujeme zhromaždené informácie, ako dlho ich uchovávame, s kým ich zdieľame, komu ich prenášame a práva, ktoré môžu jednotlivci vykonávať v súvislosti s používaním ich osobných údajov. Opisujeme tiež, ako nás môžete kontaktovať o našich postupoch ochrany osobných údajov a uplatňovať vaše práva.Evidencia osobných údajov
Osobné údaje o Vás môžeme zhromažďovať rôznymi spôsobmi, napríklad prostredníctvom našej internetovej stránky, kanálov sociálnych médií; prostredníctvom telefónu a faxu; pri osobnom stretnutí v súvislosti so sprostredkovaním zamestnaní; alebo v súvislosti s interakciami s obchodnými partnermi a klientmi. V závislosti od povahy vzťahu s Vami, môžeme zhromažďovať vybrané osobné údaje, najmä (ako to umožňujú miestne právne predpisy)kontaktné informácie (ako napr. meno, poštová adresa, emailový a telefonický kontakt);
informácie, ktoré poskytnete o priateľoch alebo iných osobách, ktorých by ste chceli kontaktovať. (Prevádzkovateľ vychádza z predpokladu, že druhá osoba predtým dala povolenie/súhlas na takúto komunikáciu); a
ďalšie informácie, ktoré nám môžete poskytnúť, napr. pri prieskumoch alebo prostredníctvom tlačidla „Kontaktujte nás“, resp. „Odoslať“ na našej stránke.
Navyše, ak ste dočasne pridelený zamestnanec alebo uchádzač o zamestnanie, uchádzate sa o pracovnú pozíciu alebo sa registrujete, aby ste sa uchádzali o nejakú pracovnú pozíciu, môžeme zhromažďovať nasledujúce kategórie osobných údajov (ako dovoľuje miestny zákon):história zamestnaní a história absolvovaného vzdelania;
úroveň ovládania cudzích jazykov a iné schopnosti a zručnosti súvisiace s prácou;
rodné číslo;
dátum narodenia;
pohlavie;
informácie o bankovom účte;
občianstvo a status pracovného povolenia;
informácie týkajúce sa daní;
informácie poskytnuté referenčnými osobami (poskytnuté od tretích osôb ako referencie);
informácie obsiahnuté vo Vašom životopise (CV), motivačnom liste;
informácie, ktoré poskytnete ohľadom Vašich kariérnych záujmov, a iné informácie o Vašich schopnostiach a zručnostiach, kvalifikácii na prácu;
informácie týkajúce sa vášho zamestnania v našej Spoločnosti alebo u nášho klienta;
a pokiaľ je to právnymi predpismi dovolené alebo prikázané:informácie o nespôsobilosti a zdravotnom stave;
výsledky testov na požívanie drog, informácie o trestnej bezúhonnosti a iné previerky spoľahlivosti.
Okrem toho môžeme zhromažďovať informácie, ktoré nám poskytnete o ďalších osobách, ako napríklad informácie týkajúce sa kontaktov v prípade naliehavých situácii.Ako využívame osobné údaje
Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje k nasledujúcim účelom spracovania osobných údajov (ako umožňujú miestne právne predpisy):sprostredkovanie zamestnania a poskytovania riešení týkajúcich sa pracovnej sily a zapájania ľudí do práce;
vytváranie a spravovanie on-line účtov;
spracovanie platieb;
riadenie našich vzťahov s klientmi, obchodnými partnermi;
zasielanie propagačných materiálov, upozornení týkajúcich sa dostupných pracovných pozícií a iných oznámení v súlade s oznámením Prevádzkovateľa o dátových súboroch cookies;
informovanie o špeciálnych akciách, programoch, ponukách, anketách, konkurzoch a prieskumoch trhu a poskytovanie účasti na nich;
odpovedanie na otázky a žiadosti
prevádzkovanie, hodnotenie a zlepšovanie nášho podnikania (vrátane vývoja, zdokonaľovania, analýzy a zlepšovania našich služieb, riadenia našej komunikácie, vykonávania analýz údajov a vykonávania účtovných, audítorských a iných interných funkcií);
ochranu, identifikáciu a snahu predchádzať podvodom a inej nezákonnej činnosti, pohľadávkam a iným záväzkom; a
dodržiavanie a presadzovanie platných právnych požiadaviek, príslušných priemyselných noriem, zmluvných záväzkov a našich pravidiel.
Všetky spracovateľské aktivity budú vykonané na základe odpovedajúcemu právneho dôvodu, ktorý najmä zahŕňa:Váš súhlas alebo explicitný súhlas dotknutej osoby, ak to vyžadujú platné právne predpisy (napr. spracovanie Vašich osobných údajov pre naše marketingové aktivity či kontinuálne sprostredkovanie zamestnaní);
zabezpečenie, že splníme povinnosti, ktoré nám určujú právne predpisy (napr. že splníme naše registračné povinnosti zamestnávateľa či odvedieme dane z Vašich príjmov v prospech štátnych inštitúcií). V týchto prípadoch je poskytnutie Vašich osobných údajov požiadavkou právnych predpisov a existuje povinnosť tieto osobné údaje poskytnúť; v prípade, že požadované osobné údaje neposkytnete, môže nám alebo Vám vzniknúť škoda.
nevyhnutnosť pre oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ako je podrobnejšie popísané nižšie (napr. sprístupnenie internetovej stránky používateľovi, aby mu boli poskytnuté ponúkané služby či výpočet našej odmeny, ktorú účtujeme našim klientom).
Okrem vyššie uvedených aktivít, ak sa registurujete na našej stránke a budete sa uchádzať o pozíciu, ako to umožňujú mieste právne predpisy, používame Vaše osobné údaje, ako sú vyššie opísané v týchto Zásadách spracovania osobných údajov pre nasledujúce účely:zaistiť Vám pracovné príležitosti a prácu;
poskytnúť Vám služby v oblasti ľudských zdrojov;
poskytnúť ďalšie služby, ako sú školenia, kariérne poradenstvo a služby na zmenu povolania;
posúdiť Vašu vhodnosť ako kandidáta na prácu a posúdiť Vašu kvalifikáciu pre danú pozíciu;
a vykonávať analýzy údajov, ako napríklad: (i) analýzu našej databázy uchádzačov o zamestnanie a dočasne pridelených zamestnancov; (ii) hodnotenie individuálneho výkonu a schopností, vrátane hodnotenia pracovných zručností a schopností; (iii) identifikácia nedostatkov zručností; (iv) využívanie informácií na porovnanie jednotlivcov a potenciálnych príležitostí a (v) analýza tzv. pipelinových údajov (trendy týkajúce sa postupov pri prijímaní zamestnancov).
Pokiaľ tieto informácie budeme chcieť využiť taktiež aj inými spôsobmi, zvlášť Vás o tom budeme vopred informovať.Zákonnosť spracúvania
Prevádzkovateľ môže spracovávať Vaše osobné údaje k určitému oprávnenému obchodnému účelu, ktorým môže byť:zlepšenie a personalizovanie našich služieb a komunikácie v prospech našich klientov, uchádzačov o zamestnanie a dočasne pridelených zamestnancov;
identifikovanie podvodu a jeho zamedzenie;
lepšie pochopiť spôsob, akým ľudia komunikujú s našimi webovými stránkami;
priamy marketingu;
zasielanie komunikačných správ a oznámení, o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať;
určenie účinnosti propagačných kampaní a reklamy;
výkon našich práv voči Vám či našim klientom a obchodným partnerom;
splnenie zmluvných povinností voči našim klientom či obchodným partnerom.
Vždy, keď spracovávame údaje na tieto účely, zabezpečíme, aby sme Vaše práva dodržiavali a zohľadňovali. Máte právo vzniesť námietky voči takémuto spracovaniu a ak toto právo si prajete uplatniť, kontaktujte nás. Majte, prosím, na pamäti, že ak uplatníte svoje právo vzniesť námietku, môže to mať vplyv na našu schopnosť vykonávať a dodávať služby pre Vás a vo Váš prospech.Ako spracúvame a ochraňujeme osobné údaje
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, spracúvame na účely definované v týchto Zásadách a na časové obdobie, ktoré je potrebné len na účely, pre ktoré sme ich zhromaždili. Rôzne zákony môžu tiež vyžadovať povinnosti, aby sme uchovávali rôzne údaje na rôzne časové obdobia.Dodržiavame administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu vami poskytnutých osobných údajov pred náhodným, nezákonným alebo neoprávneným zničením, stratou, zmenou, prístupom, sprístupnením alebo používaním. Aby sme zabezpečili primeranú bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov, uplatňujeme nasledujúce bezpečnostné opatrenia:šifrovanie údajov v tranzite;
silné kontroly overovania používateľa;
tvrdšiu sieťovú infraštruktúru;
riešenia monitorovania siete.
Ako dlho uchovávame zhromažďované osobné údaje
V našich systémoch uchovávame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, spôsobom, ktorý umožňuje identifikáciu dotknutých osôb nie na dlhšiu dobu, ako to je potrebné vzhľadom na účely, na ktoré boli údaje zhromaždené, alebo pre ktoré sa tieto údaje ďalej spracovávajú.Toto špecifické obdobie určíme s prihliadnutím na:nevyhnutnosť uchovávať zhromaždené osobné údaje za účelom ponúknuť a poskytnúť Vami požadované služby;
s cieľom chrániť zákonnosť spracúvania Prevádzkovateľa, ako je opísané v týchto účeloch;
existenciu špecifických právnych či zmluvných povinností a záväzkov, ktoré spracovanie a súvisiace uchovávanie je nevyhnutné na konkrétne časové obdobie.
Zdieľanie osobných údajov
Osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme, nezverejňujeme, okrem prípadov, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách spracovania osobných údajov alebo v samostatných oznámeniach poskytnutých v súvislosti s konkrétnymi činnosťami. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s obchodnými partnermi, ktorí poskytujú služby v našom mene na základe našich pokynov. Týchto obchodných partnerov neoprávňujeme, aby používali alebo zverejňovali informácie, okrem prípadov, keď je to potrebné na vykonávanie služieb v našom mene alebo na splnenie zákonných požiadaviek. Vaše osobné údaje taktiež môžeme zdieľať (i) s našimi právne prepojenými spoločnosťami; (ii) ak ste uchádzač o zamestnanie, (iii) s klientmi, ktorí môžu mať k dispozícii pracovné príležitosti alebo záujem o umiestnenie našich uchádzačov o prácu, prípadne s inými osobami, s ktorými spolupracujeme, ako napr. externí poradcovia, prekladatelia, aby sme pre Vás našli zamestnanie či Vám pomohli zaistiť vstup na pracovný trh; a (iv) s ostatnými, s ktorými pracujeme, s právnymi a daňovými poradcami a špecialistami, pokiaľ je to potrebné k plneniu našich právnych povinností či obhajobe právnych nárokov.Okrem toho môžeme o Vás zverejňovať osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, (i) ak je to vyžadované právnymi predpismi alebo zákonným postupom; (ii) orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym úradom na základe žiadosti o zákonné zverejnenie; a (iii) keď sa domnievame, že zverejnenie je potrebné alebo vhodné na zabránenie fyzickej ujmy alebo finančnej straty alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrivých alebo skutočných podvodných alebo nezákonných činností. Taktiež si vyhradzujeme právo na prenos osobných údajov, ktoré o Vás máme, v prípade, že predáme alebo presunieme celú, alebo časť našej Spoločnosti, alebo majetku (platí to aj v prípade reorganizácie, zániku alebo likvidácie).Prenosy osobných údajov do iných krajín
Osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme, môžeme prenášať i do krajín odlišných od krajiny, v ktorej boli Vaše osobné údaje pôvodne zhromaždené. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony na ochranu údajov ako krajina, v ktorej ste osobné údaje pôvodne poskytli. V prípade prenosu Vašich osobných údajov do iných krajín, budeme ich chrániť tak, ako je opísané v týchto Zásadách o spracovaní osobných údajov, a takéto prenosy budú v súlade s platnými právnymi predpismi.Krajiny, do ktorých môžeme presunúť osobné údaje zhromaždené o vás, môžu byť:v rámci Európskej únie,
mimo Európskej únie.
Pri prenose osobných údajov z Európskej únie do krajín alebo medzinárodných organizácií, ktoré sídlia mimo Európsku úniu, prenos prebieha na základe:rozhodnutia Európskej komisie (ďalej len „EK“) o tom, že v tejto krajine je zaistená primeraná úroveň ochrany osobných údajov
v prípade neexistencie rozhodnutia o primeranosti, iných zákonom povolených dôvodov, a to buď na základe a) právne záväzného a vynútiteľného nástroja medzi verejnými úradmi alebo orgánmi; b) záväzných firemných pravidiel; či c) štandardných zmluvných doložiek o ochrane údajov (predtým nazývanej doložky o modeloch) prijatej EK atď.
Vaše práve a možnosti ako dotknutej osoby
Ak to umožňuje príslušné právo, dotknutá osoba môže podľa článkov 15 až 22 GDPR uplatňovať tieto špecifické práva:Právo na prístup: Dotknutá osoba má právo na prístup k svojím osobným údajom s cieľom overiť, či sú jej osobné údaje spracované v súlade so zákonom.
Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo požiadať o opravu akýchkoľvek nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa o nej vedú s cieľom chrániť presnosť takýchto informácií a prispôsobiť ich spracovaniu údajov.
Právo na vymazanie: Dotknutá osoba má právo požiadať, aby správca údajov o nej vymazal informácie a aby tieto údaje už viac nespracoval.
Právo na obmedzenie spracovania: Dotknutá osoba má právo požadovať, aby kontrolór údajov spracoval jeho/jej údaje v obmedzenej miere.
Právo na prenos údajov: Dotknutá osoba má právo požadovať prenosnosť údajov, čo znamená, že dotknutá osoba môže prijať pôvodne poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom a bežne používanom formáte, alebo že dotknutá osoba môže požiadať o prenos údajov iného dátového kontrolóra.
Právo na námietku: Dotknutá osoba, ktorá poskytne kontrolórovi údajov osobné údaje, má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu údajov z viacerých dôvodov uvedených v GDPR bez toho, aby musela svoje rozhodnutie zdôvodniť.
Právo nepodliehať automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu: Dotknutá osoba má právo nepodliehať rozhodnutiu založenému iba na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ak takéto profilovanie vytvára právny účinok týkajúci sa dotknutej osoby alebo ho/ju podobne významne ovplyvňuje.
Právo podať sťažnosť na kontrolnom orgáne: Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na kontrolnom orgáne, najmä v členskom štáte EÚ, v ktorom má obvyklé bydlisko, miesto výkonu práce alebo miesto údajného porušenia, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, porušuje nariadenie GDPR.
Vždy, keď je spracovanie založené na súhlase, ako je to v článku 7 nariadenia GDPR, dotknutá osoba môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas.Pokiaľ potrebujete viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov, pozrite si sekciu Ako nás kontaktovať.Aktualizácie Zásad spracovania osobných údajov
Tieto Zásady spracovania osobných údajov (vrátane akýchkoľvek dodatkov) môžu byť pravidelne aktualizované, aby odrážali zmeny v našich postupoch ochrany osobných údajov a právnych predpisov. Ohľadom významným zmien Vás upozorníme uverejnením oznámenia na našej internetovej stránke, v ktorom bude uvedený údaj o dátume poslednej aktualizácie.Ako nás kontaktovať
Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k týmto Zásadám spracovania osobných údajov alebo ak chcete uplatňovať svoje práva, napíšte na poštovú/emailovú adresu:TRIGON Consulting s.r.o.
trigon@trigon-consulting.sk
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko